De huidige buurtschap Laer-Akkermolen is ontstaan uit de buurtschappen “het Laer” en “Akkermolen”. Bij de oudere buurtgenoten is die tweedeling nog heel herkenbaar. De grens tussen deze twee buurten was toen “de grote weg”: de Bredaseweg.

De naam van buurtschap “Akkermolen” is ontleend aan de standaard molen “de Akkermolen” die reeds sinds de 15de eeuw aan de Akkermolenweg staat .

Buurtschap “Het Laer” heeft haar naam te danken aanhet voormalige kasteel “Huys op het Laer” , dat vanaf ongeveer 1400 tot aan het midden van de 19de eeuw gesitueerd wastussen de Meirseweg en Hofdreef. De fundamentresten van dit kasteel waren waarschijnlijk nog in de bodem aanwezigtot de aanleg van de nieuwe woonwijk "Het Laar".

“Akkermolen” deed reeds in 1938 mee aan het Bloemencorso. Ook buurtschap “het Laer” nam al in 1938 deel aan het corso, weliswaar onder de naam “Tramwissel”. De naam “Tramwissel” was ontleend aan de tramwissel van de lijn Breda-Antwerpen, die zich bevond aan de Bredaseweg, tegenover Café-Restaurant “De Wissel”. Nu bevindt zich op dit voormalige emplacement de aansluiting van de W. Passtoorsstraat op de Bredaseweg en het pand van Bloxx-IT op nummer 7.

Na de oorlog werd reeds in 1945 het initiatief genomen tot een fusie tussen de buurtschappen ”Akkermolen” en “Het Laer”. Wat de aanleiding is geweest voor deze fusie, en door wie deze fusie is geïnitieerd is helaas niet meer bekend. In augustus 1945 werd de samenwerking een feit en was het fundament onder de buurtschap Laer-Akkermolen gelegd. Dat jaar (1945) werd echter nog wel deelgenomen als afzonderlijke buurtschappen.

Waarschijnlijk heeft dit te maken gehad met de revolutionaire uitvinding van het tikken door buurtschap “het Laer”. In 1945 introduceerde men het spijkeren van de bloemen, wat prompt een eerste plaats opleverde voor “het Laer”. Het tikken was meteen een succes en werd door andere buurtschappen in de hierna volgende jaren overgenomen. Na het bloemencorso in 1945 is “Akkermolen” na een stemming definitief gefuseerd met “het Laer”, waarbij een gedeelte zich afsplitste en onder de naam “‘t Kapelleke” vanaf 1946 als zelfstandige buurtschap aan het Bloemencorso deelneemt.

Na de fusie werd vanaf 1946 aan het Bloemencorso deelgenomen onder de naam “Laer-Akkermolen”.